Wednesday, October 4, 2023

Hormaata Horii

Horiin hin horamu Yookaan tola hin coomu...

Dhufa Birroolee: Kutaa 2ffaa

“Diinnikoo tokko suma kan du’u; warri akka keetii jiraachuu caalaa yoo du’an irra wayyaafi,” jetti Birrooleen gara mirgaatti garagaltee ciisuuf yaalaa.

Barsiisaan Kana Hinjedhu-ይህን አይልም መምህሩ

"Wangeela kana keessaa Abboommiin saamaa, gonofaa, jedhu eessaa?”

Asoosama Gabaabaa: Dhufa Birroolee

kitaaba ifa guyyaa arga jedhame hin yaadamnee— hanga, gaaf tokko, Birroleen argatutti.

Atis dhuftee, adeeroo?

Haasaa adeeroo fi Hacaaluu Hundeessaa.

Jaal Kamaal Heebboon Qabsoo keesatti wareegame

"Soba liqimsitanii, madaa durii keessan dhiigsitanii diina keessan hin gammachiisiinaa."

Oroomiyaa: Riifirandamii Amma!

Lola bilisummaa keessattI kan moo’atu hin jiru jechuun holola duubatti harkistuu koloneeffattuuti.

Karrayyuuf Eenyutu Sagalee ta’a?

Waggoota lamaan darban keessa milishaa fi humni addaa Naannoo Amaaraa lafa abbootii keenyatti seenanii mallattoo dhaabuun, mana amantaa ijaaruu isaani fi lafa Karrayyuu hiyyoomsu isaani ni yaadatama.

Seenaa Elemoo Qilxuu

Elemoon hojii dhuunfaa isaatiin milkaa’uun isaa bara 1966 ija tika Imbaasii Itoophiyaa biyya Yemen jiruu keessa gale.

Qabsoon onnee keessatti: waloowwan humnoota nageenyaa Maayinaamaariitiin lakkoofsi isaani hir’ate

“Mataatti nu dhukaasu, qabsoo keenya garuu onnee keenya keessa akka jiru hin hubanne.”

Fuula duraa gaazexaa Niw Yoorki Taayimsi artistii Shoo Shibuyaa dhaan irra-deebiin xiinxalame.

Fakkiiwwan artistii fi ogeessi dizaayinii, Shoo Shibuyaa, fuula duraa gaazexaa Niw Yoorki Taayimsi irratti kaase keessaa muraasa.

Galmee Jechoota Afaan Oromoo – Afaan Ingilizii Siyaasa Ta’e

Dr. Xilahuun Gamtaa: Hayyuu fi barsiisaa jireenya isaa guutuu Afaan Oromoo guddisuu fi gabbisuu irratti hojjate.

Dargaggoo Indaastirii Muuziqaa Oromoo Guddisuuf Hojjataaru

Gara fuulduratti Vision Entertainment gama filmii Afaan Oromootiin, baandii fi istiidiyoo guddaa sagalee fi suur-sagalee sadarkaasaa eeggate Finfinneetti hundeessuuf karoora akka qabu Birraa Gammadii dubbateera.