Wednesday, October 4, 2023

Zalaalam Abarraa

Zalaalam Abarraa waloo fi qabsaawaa mirga Oromoo beekkamaa fi jaalatamaadha.

Hormaata Horii

Horiin hin horamu Yookaan tola hin coomu...

Barsiisaan Kana Hinjedhu-ይህን አይልም መምህሩ

"Wangeela kana keessaa Abboommiin saamaa, gonofaa, jedhu eessaa?”